Skolekreds og forældrekreds

Ifølge vedtægterne skal Hammerum Fri- og Efterskole have både en forældrekreds og en skolekreds. Forældrekreds og skolekreds er selvstændigt vælgende organer med forskellige rettigheder.

Forældrekredsen er lovgivet og består af de personer, der har forældremyndighed til de indskrevne elever. Det vil sige, at man automatisk bliver medlem af forældrekredsen, når ens barn er startet på friskolen. Man skal ikke melde sig ind, og det koster ikke noget.

Forældrekredsen vælger mindst tre forældre til bestyrelsen og 1 suppleant. Valgene skal foregå på et særligt valgmøde, der ikke er en del af generalforsamlingen. Valgmødet må gerne holdes i tilknytning til generalforsamlingen.

Det påhviler forældrekredsen at føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed, herunder med at skolen giver undervisning og sprogstimulering, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen j.f. i øvrigt tilsynsreglerne i “Lov om friskoler og private grundskoler m.v.” Forældrekredsen vælger en tilsynsførende ved et særligt valgmøde, som skal varetage dette tilsyn. Skolens tilsynsførende er på nuværende tidspunkt Ingolf Christensen, som er valgt for en fireårig periode.

Den anden “kreds” er skolekredsen, som alle kan være medlem af. Skolekredsen er et indarbejdet begreb for den medlemskreds, der engang har oprettet skolen og ønsker den videreført. Formålet med skolekredsen er blandt andet at sikre, at skolen er folkeligt forankret, og at selve skolens eksistens er begrundet i en gruppe personers ønske om at drive skolevirksomhed med et særligt værdigrundlag. Skolens egentlige bagland!

Skolekredsens medlemmer udgøres således af den nuværende, tidligere og kommende forældrekreds på både friskolen og efterskolen samt lokale borgere og andre engagerede personer med sympati for skolens værdigrundlag. Skolekredsen vælger ved generalforsamlingen et antal bestyrelsesmedlemmer og er med til at styrke skolen ved frivilligt arbejde og positiv omtale. Ligeledes er skolekredsmedlemmer velkomne til at deltage ved forskellige arrangementer på skolen.

Det er vigtigt, at skolen har en stor kreds, der støtter op omkring skolen. I opfordres derfor til at melde jer ind i skolekredsen, og hvis I kender nogen, som kan have interesse i skolens virke og kan støtte op om vores værdigrundlag, må I meget gerne opfordre dem til at melde sig ind. Det kan for eksempel være bedsteforældre.

Medlemskab af skolekredsen

Bestyrelsen fastsætter kontingent for medlemskab af skolekredsen og godkender nye skolekredsmedlemmer.

Man kan melde sig ind i Skolekredsen ved at indbetale årskontingent på 75,-kr. Dette kan enten indbetales på skolens kontor eller indsættes på skolens konto i Nordea 2210-6050100462.

Hvis der er spørgsmål angående Skolekredsen kontaktes Kristina Thygesen, 42 32 11 06, kt@hamme.dk

Hvis man er forældre på friskolen og samtidig medlem af skolekredsen, kan man afgive stemme både i forældrekredsen og til generalforsamlingen. Det vil sige, at man har to stemmer.

Friskolebladet

Dette blad er bl.a. for friskoleforældre i hele landet. Hvis du/I ønsker at abonnere på Friskolebladet, skal I kontakte skolens kontor.