Selvstændigt vælgende organer med forskellige rettigheder

Ifølge vedtægterne skal Hammerum Fri- og Efterskole have både en forældrekreds og en skolekreds. Forældrekreds og skolekreds er selvstændigt valgte organer med forskellige opgaver og ansvar.

Forældrekredsen er lovgivet og består af de personer, der har forældremyndighed til indskrevne elever. Det vil sige, at I automatisk bliver medlem af forældrekredsen, når jeres eller dit barn er startet på friskolen. Man skal ikke melde sig ind, og det koster ikke noget.

Forældrekredsen vælger mindst tre forældre til bestyrelsen og 1 suppleant. Valgene skal foregå på et særligt valgmøde, som ikke er en del af generalforsamlingen. Valgmødet må gerne holdes i tilknytning til generalforsamlingen.

Det påhviler forældrekredsen at føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed, herunder at skolen giver undervisning og sprogstimulering, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen j.f. i øvrigt tilsynsreglerne i “Lov om friskoler og private grundskoler m.v.”. På et særligt valgmøde vælger Forældrekredsen en tilsynsførende, der varetager tilsynet. Skolens tilsynsførende er på nuværende tidspunkt Johnny Hessellund, der er valgt for en fireårig periode (til 2022).Den anden “kreds” er skolekredsen, som alle kan være medlem af.

Skolekredsen

Skolekredsen er et indarbejdet begreb for den medlemskreds, der engang oprettede skolen og ønsker den videreført. Formålet med skolekredsen er blandt andet at sikre, at skolen er folkeligt forankret, og at selve skolens eksistens er begrundet i en gruppe personers ønske om at drive skolevirksomhed med et særligt værdigrundlag. Skolens egentlige bagland!

1

1

Skolekredsens medlemmer udgøres således af den nuværende, tidligere og kommende forældrekreds på både friskolen og efterskolen samt lokale borgere og andre engagerede personer med sympati for skolens værdigrundlag. Skolekredsen vælger ved generalforsamlingen et antal bestyrelsesmedlemmer og er med til at styrke skolen gennem frivilligt arbejde og positiv omtale. Samtidig er skolekredsmedlemmerne velkomne til at deltage ved forskellige arrangementer på skolen.

Det er vigtigt, at skolen har en stor kreds, som støtter op om skolen. I opfordres derfor til at melde jer ind i skolekredsen, og hvis I kender nogen, som kan have interesse i skolens virke og kan støtte op om vores værdigrundlag, må I meget gerne opfordre dem til at melde sig ind. Det kan for eksempel være bedsteforældre.

Medlemskab af skolekredsen

Bestyrelsen fastsætter kontingent for medlemskab af skolekredsen og godkender nye skolekredsmedlemmer.

Man kan melde sig ind i Skolekredsen ved at indbetale årskontingentet på 75,-kr. Beløbet kan enten indbetales på skolens kontor eller indsættes på skolens konto i Nordea: 2210-6050100462.

Har du spørgsmål angående Skolekredsen, er du velkommen til at kontakte Kristina Thygesen, 42 32 11 06, kt@hamme.dk

Er I forældre til elever på friskolen og samtidig medlem af skolekredsen, kan I afgive stemme både i forældrekredsen og til generalforsamlingen. Det betyder, at I har to stemmer.

Friskolebladet

Friskolebladet er et magasin bl.a. for friskoleforældre i hele landet. Hvis du/I ønsker at abonnere på Friskolebladet, så kontakt skolens kontor.